İMAR PLANLAMA

ANKAÇED; mekânsal, karasal ve denizel her tür ve ölçekteki Çevre Düzeni Planı, Nazım ve Uygulama İmar Planı, Koruma Amaçlı İmar Planı, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri İmar Planı, Organize Sanayi Alanları Planlarını, Kıyı Yapıları ve Dolgu İmar Planlarını, Enerji Planlarını gerçekleştirmekte olup çeşitli kurum ve kuruluşlara hizmet sunmaktadır.

Şehir ve Bölge Planlama konusu en genel anlamda, ülke düzeyinden yerel ölçeğe kadar her türlü yerleşmede fiziksel/mekânsal gelişmelerin bir plan/düzen çerçevesinde biçimlenmesine katkıda bulunmaktır. 

Şirketimiz; planlama hizmetleri kapsamında ilgili Kanun ve Yönetmelikler doğrultusunda karasal veya denizel alanlarda; Çevre Düzeni Planı, Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı, Kıyı Yapıları İmar Planı, Koruma Amaçlı İmar Planı, Analitik Etütler ve Araştırma Raporları hazırlamaktadır.

  • Çevre Düzeni Planları
  • Nazım İmar Planları
  • Uygulama İmar Planları
  • İlave ve Revizyon İmar Planları
  • Bütünleşik Kıyı Alanları Planları
  • Organize Sanayi Bölgesi Planları
  • Üniversite Yerleşke Planları
  • Mevzi İmar Planları
  • Enerji Planları
  • İmar Planı Revizyonları

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), İngilizce Geographical Information Systems (GIS) ifadesinin Türkçe’ ye çevrilmiş hali olup, kullanıcıların çok farklı disiplinlerden olması nedeniyle, bu kavram da değişik şekillerde tanımlanmaktadır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri; konuma bağlı vektörel ve grafik verilerin belirli bir amaca yönelik olarak derlenmesi ve değerlendirilmesiyle; bilgisayar ortamında işlenerek, verinin kontrolü ve depolanması sayesinde her türlü amaç için bir araya getirilerek analizine ve görüntülenmesine olanak sağlayan sistemler bütünüdür.