DİP TARAMA ÇEVRESEL YÖNETİM PLANI

ANKAÇED; Denizel alanlarda yapılan Dip Tarama faaliyetleri kapsamında Dip Tarama Çevresel Yönetim Planı hazırlamaya yetkili olup, Başvuru ve Onay süreçleri konusunda uzman ekibimizle en hızlı, güvenilir ve doğru desteği vermektedir.

Dip Tarama Çevresel Yönetim Planı Nedir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği “14.01.2020 tarih ve 31008 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmelik ile deniz ve kıyı alanları ile nehir ağızlarında gerçekleştirilen dip tarama faaliyetlerinin çevresel yönetimi, bu faaliyetler sonucunda ortaya çıkan tarama malzemelerinin faydalı kullanımı ile çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde deniz ortamına boşaltılması veya bertarafına dair usul ve esaslar belirlenmektedir.

Dip Tarama Çevresel Yönetim Planı kimler tarafından hazırlanır?

Planın kimler/ kurumlar tarafından hazırlanacağı ilgili yönetmeliğin Bölüm 4- Madde (10)’ da verilmiştir. Bu maddeye göre Dip Tarama Çevresel Yönetim Planı 30/7/2019 tarihli ve 30847 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmiş, dip tarama ve boşaltım konularında Bakanlıkça düzenlenecek eğitimi almış personel bulunduran çevre danışmanlık firmaları tarafından hazırlanır.

Başvurular Nereye Yapılır?

50.000 m3 ve üzerinde olan tarama faaliyetleri için Bakanlığa, 50.000 m3’ün altında olan tarama faaliyetler için ise taramanın gerçekleştirileceği ilde bulunan İl Müdürlüklerine bu Yönetmelik kapsamında tarama faaliyetine, boşaltım alanına ve uygun ekipman, teknoloji ve metodun kullanımına ilişkin hususları içeren Dip Taraması Çevresel Yönetim Planı hazırlanıp sunulması gerekmektedir.

Dip Tarama Çevresel Yönetim Planının Hazırlanması, Değerlendirme Süreci ve Uygunluk Belgesi

Faaliyet sahipleri bu Yönetmelik kapsamında dip tarama faaliyetine, boşaltım alanına ve uygun ekipman, teknoloji ve metodun kullanımına ilişkin hususları içeren Dip Tarama Çevresel Yönetim Planını İdareye sunarlar.

İdare, Dip Tarama Çevresel Yönetim Planını 30 iş günü içerisinde değerlendirir ve gerekli görmesi halinde faaliyet sahibinden ilave bilgi, belge ve araştırma talep edebilir.

Planın uygun bulunması durumunda İdare tarafından Uygunluk Belgesi düzenlenir.

İdarece Uygunluk Belgesi verilen faaliyetlere ilişkin Dip Tarama Çevresel Yönetim Planında herhangi bir değişikliğin ön görülmesi durumunda faaliyet sahibince İdareye başvuru yapılarak gerekli Uygunluk Belgesi yeniden alınır.

İzleme ve Raporlama

İzleme ve Raporlamalar Dip Taraması faaliyeti sonrasında çıkacak olan Tarama Malzemesinin boşaltılacağı alanda yaratacağı etkilerin izlenmesi ve raporlandırılması süreçlerini kapsamaktadır.

Faaliyet sahibince dip taraması faaliyet sonucunda oluşan malzemenin boşaltıldığı deniz alanında oluşabilecek değişikliklerin tespit edilmesi amacıyla Yönetmelik Ek-1 ‘de yer alan Tablo-5’te belirtilen parametreler dahilinde izleme çalışması yapılır.

İzleme çalışmaları, en az 5 örnekleme noktasında deniz yüzeyinden numuneler alınıp ayrı ayrı analizleri yapılarak gerçekleştirilir. Numune alım noktaları, boşaltım alanının ortasından ve boşaltım faaliyetinin etkileyebileceği deniz alanının sınırlarında olacak şekilde belirlenir.

Boşaltım faaliyetinin sona ermesinden 6 ay sonra son izleme çalışması yapılarak, ilk izleme çalışması sonuçları ile karşılaştırmalı olarak 1 ay içerisinde İdareye sunulur.

Numune alma ve analizler Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarca gerçekleştirilir. Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvar bulunmaması durumunda akredite olan laboratuvarlar bu çalışmaları yürütebilir.